ALGEMENE VOORWAARDEN

Waardeschakels B.V.

1. Definities
1.1 WAARDESCHAKELS B.V.: degene waaronder zowel begrepen elk van haar dochter- of zustervennootschappen of daaraan anderszins gelieerde ondernemingen die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart op welke rechtsbetrekking ook met een wederpartij,.
1.2 Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen die met WAARDESCHAKELS een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, dan wel opdracht geeft, gericht op door WAARDESCHAKELS te verlenen diensten en/of leveranties en de gelding van onderhavige algemene voorwaarden heeft aanvaard.

 1.3 Diensten: bedrijfsinrichting op maat. Van Financien, IT, Marketing, Personeel, Administratie, tot verbouwing en fysieke inrichting.

1.4 Producten: de voor het het vullen van de diensten benodigde producten.

2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende paragrafen: Algemene Bepalingen.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door WAARDESCHAKELS gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door WAARDESCHAKELS uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen. 
2.3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventueel door de wederpartij gehanteerde inkoop-, aanbiedings- of andere voorwaarden prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden sluit WAARDESCHAKELS uitdrukkelijk uit. 
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, dan wel gedeelten daarvan, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door WAARDESCHAKELS en de wederpartij zijn overeengekomen. 
2.5 Indien de wederpartij met WAARDESCHAKELS meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
2.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 

2.7 Nieuwe of afwijkende bepalingen zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

3. Offertes 
3.1 Alle door WAARDESCHAKELS uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. 
3.2 Alle verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze binden WAARDESCHAKELS slechts indien WAARDESCHAKELS dit uitdrukkelijk heeft bevestigd. 
3.3 Toezending van offertes en/of documentatie verplicht WAARDESCHAKELS niet tot levering c.q. acceptatie van een order, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod en de wederpartij kenbaar maakt dit aanbod te aanvaarden. 
3.4 Van een onherroepelijk aanbod door WAARDESCHAKELS is sprake wanneer een aan de wederpartij gestelde aanvaardingstermijn van het aanbod onderdeel uitmaakt. 

4. Totstandkoming overeenkomst 
4.1 Een door WAARDESCHAKELS uitgebrachte offerte is maximaal 30 dagen bindend en komt daarna te vervallen.

Wanneer de wederpartij naar aanleiding van een door WAARDESCHAKELS aan haar uitgebrachte offerte schriftelijk een opdracht verstrekt, wordt tussen partijen geacht een overeenkomst tot stand te zijn gekomen.
4.2 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen na factuurdatum.
4.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht WAARDESCHAKELS niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.5 Indien de wederpartij de opdracht niet conform de offerte verstrekt, maar daarbij aanvullingen of wijzigingen aanbrengt, binden deze WAARDESCHAKELS slechts voor zover deze aanvullingen of wijzigingen schriftelijk door WAARDESCHAKELS zijn bevestigd. 
4.6 Indien WAARDESCHAKELS dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, is zij bevoegd om zonder overleg met de wederpartij derden in te schakelen. De kosten daarvan worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. 

5. Prijzen 
5.1 De prijzen c.q. prijsopgaven zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. Alle prijzen zijn gebaseerd op 
levering bedrijf c.q. magazijn, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
5.2 Alle prijzen worden vermeld in Euro´s. 
5.3 Indien tot aan het moment van levering zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, zoals onder meer verhogingen en/of toeslagen van invoer- en/of uitvoerrechten, transportkosten, belastingen en/of heffingen van overheidswege, valutawijzigingen, materiaalprijsverhogingen, loonkostenverhogingen of andere kostprijsverhogende factoren van welke aard ook, is WAARDESCHAKELS gerechtigd deze verhogingen en/of toeslagen aan de wederpartij door te berekenen. 

6. Levering 
6.1 De door WAARDESCHAKELS opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij een bepaalde levertijd schriftelijk uitdrukkelijk door WAARDESCHAKELS is aangegeven. 
6.2 De enkele overschrijding van een door WAARDESCHAKELS opgegeven leveringstermijn brengt WAARDESCHAKELS niet in verzuim, noch heeft de wederpartij op grond daarvan aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
6.3 WAARDESCHAKELS is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties). Bij levering in gedeelten is WAARDESCHAKELS gerechtigd afzonderlijk voor ieder gedeelte te factureren en betaling te verlangen, overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
6.4 WAARDESCHAKELS is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan de wederpartij plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
6.5 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat WAARDESCHAKELS deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
6.6 Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is WAARDESCHAKELS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, blijft de wederpartij de verkoopprijs verschuldigd en is WAARDESCHAKELS gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. 
Indien zulks niet lukt is WAARDESCHAKELS gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die WAARDESCHAKELS bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van wederpartij.
6.7 Levering geschiedt op een door WAARDESCHAKELS aan te wijzen plaats.
6.8 Het risico van  de zaak  gaat over op de wederpartij vanaf het moment dat WAARDESCHAKELS de diensten en/of de geleverde producten aan de wederpartij heeft geleverd.

7. Betaling en verzuim 

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen contant bij levering te geschieden. 
7.2 Indien betaling op factuur is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen. Reclameren over facturen dient binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk plaats te vinden. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Cliënt zonder dat enige nadere ingebrekestelling vereist is in verzuim.
7.3 De betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente, tenzij WAARDESCHAKELS een andere volgorde van betaling aanwijst. 
7.4 De wederpartij is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op WAARDESCHAKELS in mindering te brengen, tenzij WAARDESCHAKELS en de wederpartij hierover uitdrukkelijk andere afspraken maken. 
7.5 Wanneer betaling door de wederpartij niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikel 7.2 genoemde betalingstermijn, is de wederpartij direct rente aan WAARDESCHAKELS verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar over het volle factuurbedrag, maar is gelijk aan de wettelijke rente indien deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
7.6 Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-- exclusief BTW, onverminderd het recht van WAARDESCHAKELS om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen. 
7.7 WAARDESCHAKELS is te allen tijde gerechtigd betaling vooraf of behoorlijke zekerheid voor betaling te vorderen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten. 
7.8 Indien de wederpartij niet voldoet aan enig op hem jegens WAARDESCHAKELS rustende verplichting uit de overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomsten, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien WAARDESCHAKELS in redelijkheid mag vermoeden dat de wederpartij in de toekomst niet aan zijn verplichtingen als hierboven vermeld zal voldoen, is WAARDESCHAKELS gerechtigd haar leveringen op te schorten, onverminderd het recht van WAARDESCHAKELS gelijktijdig of latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen. 
7.9 In geval van faillissement of surséance van betaling dan wel aanvraag daartoe, bij beslaglegging, bij stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, dan wel overname daarvan door derden, is WAARDESCHAKELS gerechtigd de desbetreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van WAARDESCHAKELS om van de wederpartij volledige vergoeding van schade te vorderen.

8. Overmacht 
8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WAARDESCHAKELS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WAARDESCHAKELS niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen.  Voor zover daaronder niet reeds is begrepen wordt onder overmacht mede verstaan werkstakingen in het bedrijf van WAARDESCHAKELS, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen, waterschade, overheidsmaatregelen, storingen in elektronische communicatielijnen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.
8.3 WAARDESCHAKELS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat WAARDESCHAKELS zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.5 Voor zoveel WAARDESCHAKELS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WAARDESCHAKELS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

9. Eigendomsvoorbehoud 
9.1 Alle door WAARDESCHAKELS aan de wederpartij geleverde diensten en producten blijven eigendom van WAARDESCHAKELS, zolang WAARDESCHAKELS enige vordering, verband houdende met door WAARDESCHAKELS aan de wederpartij geleverde diensten, producten, en/of diensten, op de wederpartij heeft. 
9.2 WAARDESCHAKELS is te allen tijde bevoegd door haar aan de wederpartij geleverde diensten en/of producten bij wederpartij weg te (laten) halen, terug te nemen en elders op te slaan indien de wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen verband houdende met enige verbintenis tussen WAARDESCHAKELS en haar heeft voldaan, of indien duidelijk is dat de wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens WAARDESCHAKELS zal kunnen voldoen. 
9.3 Met name - doch niet uitsluitend - is WAARDESCHAKELS hiertoe bevoegd indien aan de wederpartij surséance van betaling is verleend, indien diens faillissement is aangevraagd of uitgesproken, of indien de wederpartij enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft of heeft getroffen en/of één of meer van zijn crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt. 
9.4 Wanneer WAARDESCHAKELS gebruik wenst te maken van haar bevoegdheid zoals omschreven onder 9.2 en 9.3, verleent de wederpartij toegang tot de ruimten waar de aan WAARDESCHAKELS in eigendom horende diensten en/of accessoires zich bevinden. 
9.5 WAARDESCHAKELS is eerst verplicht de diensten en/of producten weer uit te leveren nadat de wederpartij al haar verplichtingen jegens WAARDESCHAKELS is nagekomen, of de wederpartij terzake van de vordering (en) die WAARDESCHAKELS op haar heeft zekerheid heeft gesteld. 
9.6 Op door WAARDESCHAKELS aan de wederpartij ter beschikking gestelde diensten en verkochte producten mag geen stil- of vuistpand ten gunste van derden worden gevestigd en zij mogen evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van derden. 
9.10 De wederpartij is verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren alsook de polissen van de verzekering op eerste schriftelijk verzoek van WAARDESCHAKELS ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, op eerste schriftelijk verzoek van WAARDESCHAKELS door de wederpartij worden verpand op de wijze als bedoeld in artikel 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van WAARDESCHAKELS op de wederpartij. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan WAARDESCHAKELS.

10. Verplichtingen van de wederpartij
10.1 Als WAARDESCHAKELS en de wederpartij montage, installatie of inbedrijfstelling van de te leveren diensten zijn overeengekomen, dan wel een afzonderlijke overeenkomst daarover hebben gesloten, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat tijdig en voor zijn rekening de nodige voorzieningen worden getroffen en alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen, teneinde WAARDESCHAKELS in staat te stellen om de te leveren diensten te monteren, installeren of in bedrijf te stellen zodanig dat de werkzaamheden tijdig kunnen worden verricht en dat de uitvoering daarvan geen vertraging ondervindt. Tevens zal de wederpartij bij uitvoering van de eerder vermelde werkzaamheden WAARDESCHAKELS alle faciliteiten, zoals werkplaatsfaciliteiten en hulpmateriaal, stroomvoorziening, opslagruimte en dergelijke ter beschikking stellen. 
10.2 Montage- en aansluitkosten van diensten zijn voor rekening van de wederpartij.
10.3 Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van de werkzaamheden als gevolg van de omstandigheid dat onvoldoende of niet tijdige voorzieningen van de zijde van de wederpartij of als gevolg van andere oorzaken die in redelijkheid voor risico van de wederpartij zijn, komen voor diens rekening. 
10.4 De wederpartij is verplicht het geleverde en/of ter beschikking gestelde terstond bij aflevering op eventuele gebreken en/of zichtbare beschadigingen te controleren. 
10.5 Eventuele gebreken of beschadigingen aan de geleverde diensten en/of de producten, dient de wederpartij terstond op de afleveringsbon en/of op de factuur te vermelden. 
10.6 De wederpartij is verplicht de door WAARDESCHAKELS aan haar ter beschikking gestelde diensten overeenkomstig de door de fabrikant of WAARDESCHAKELS verstrekte gebruiksaanwijzing en eventuele instructie van medewerkers van WAARDESCHAKELS te gebruiken en schoon en hygiënisch te onderhouden.
10.7 Voor zover de wederpartij ter zake de door WAARDESCHAKELS geleverde diensten tevens een servicecontract heeft gesloten met WAARDESCHAKELS, is de wederpartij verplicht WAARDESCHAKELS onverwijld op de hoogte te brengen van schade en/of gebreken die aan de diensten dreigen te ontstaan of zijn ontstaan. De wederpartij is verplicht eventuele storingen aan de diensten onmiddellijk aan WAARDESCHAKELS te melden. 
10.8 Voor zover de wederpartij ter zake de door WAARDESCHAKELS geleverde diensten tevens een servicecontract heeft gesloten met WAARDESCHAKELS is het de wederpartij niet toegestaan de diensten zelf of door anderen te doen repareren, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten meer kan ontlenen aan een eventueel met WAARDESCHAKELS ter zake deze diensten overeengekomen servicecontract.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid is WAARDESCHAKELS niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden. 
11.2 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is WAARDESCHAKELS in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de geleverde diensten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. 
11.3 De wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het geleverde geschikt is voor het doel waarvoor zij het geleverde gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het geleverde niet geschikt is voor het doel, kan de wederpartij WAARDESCHAKELS niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden.
11.4 In het geval dat WAARDESCHAKELS aansprakelijk geacht moet worden voor enige door de wederpartij geleden schade, gevolgschade daaronder begrepen, wordt deze mede beoordeeld op grond van een eventuele schadeverzekering. Behoudens de dekking hiervan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de verzekerde som van haar aansprakelijkheidsverzekering, echter de aansprakelijkheid van WAARDESCHAKELS zal niet verder reiken dan tot vergoeding van het bedrag dat de wederpartij aan WAARDESCHAKELS verschuldigd is ingevolge de desbetreffende overeenkomst met de wederpartij. Bij een duurovereenkomst betreft dit de voor één jaar overeengekomen vergoeding.
11.5 WAARDESCHAKELS geeft op alle door haar geleverde diensten drie maanden volledige garantie, dat wil zeggen inclusief voorrijkosten en arbeidsloon. Daarna geeft WAARDESCHAKELS uitsluitend fabrieksgarantie op de onderdelen voor zover deze niet met water in aanraking komen. Indien naar het oordeel van WAARDESCHAKELS sprake is van onoordeelkundig gebruik van het geleverde of gebruik van het geleverde voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, vervalt de garantie. 

12 Opschorting en ontbinding

12.1 WAARDESCHAKELS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst WAARDESCHAKELS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet 
volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts 
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid 
uitblijft of onvoldoende is;
12.2 Voorts is WAARDESCHAKELS bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van WAARDESCHAKELS op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien WAARDESCHAKELS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.4 WAARDESCHAKELS behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen. 

13. Geschillen en bevoegde rechter
Alle rechtsbetrekkingen tussen WAARDESCHAKELS en de wederpartij worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de wederpartij in het buitenland is gevestigd. WAARDESCHAKELS behoudt zich het recht voor het geschil met een buitenlandse wederpartij te doen beslissen voor een buitenlandse bevoegde rechter. Indien het geschil behoort tot de absolute competentie van de Rechtbank, is de Rechtbank te Rotterdam bevoegd, tenzij WAARDESCHAKELS er de voorkeur aan geeft het geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.